Április 18, 2021 - - Andrea, Ilma névnapja
Kispesti Gyöngykagyló Óvoda
Menü
Szülői tájékoztató a 2021. április 19-i nyitásról
2021-04-15
Tisztelt Szülők!

A kormány döntésének értelmében 2021. április 19-én (hétfőn) újra kinyithatnak az óvodák, így megszűnik az ügyeleti rend.
A gyerekek továbbra is egészségesen jöhetnek óvodába (erről nem kell igazolást hozni 19-én). Természetesen a későbbi megbetegedés esetén igen.

Kérjük, a járványügyi szabályok betartását továbbra is:
- maszkhasználat
- kézfertőtlenítő használat belépéskor a szülőknek
- továbbra is családonként egy fő hozza/vigye a gyermeket
- a gyerekek reggel, mielőtt a csoportba belépnének, mossanak kezet.

Amennyiben a gyermek közvetlen közelében covid fertőzött van, a gyermek is közvetlen kontaktnak számít, így (tünetmentesen is) a 10 nap karantén rájuk is vonatkozik.

A megbetegedés esetén kérjük az óvodát is értesíteni, mert a Kispesti Operatív Törzs felé továbbra is jelentési kötelezettségünk van.

Aki a járványhelyzetre tekintettel nem akarja gyermekét hozni, kikérővel megteheti.

A gyermekek étkezése április 19-30. között biztosított.

Aki már jelezte felénk, hogy továbbra sem hozná gyermekét óvodába, annak április 30-ig lemondtuk az étkezést.

Megértésüket köszönjük!

Vigyázzanak magukra!

Üdvözlettel: Bánáti Tiborné
étkezés megrendelése május hónapra
2021-04-14
Tisztelt Szülők!

Ebédbefizetés május hónapra

2021. április 20-ig az online felületen keresztül.
Az étkezés térítés díja: 554 Ft/nap
Május hónap: 20 nap * 554 Ft = 11.080 Ft
Május 24. Pünkösd hétfő: munkaszüneti nap.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az egészségügyi veszélyhelyzetre tekintettel az óvodai étkezés megrendelése és befizetése (ingyeneseknek és fizetősöknek egyaránt) visszavonásáig az interneten keresztül történhet.

https://lakoma.mexxa.hu/lakoma/indexsz.html

Új felhasználók esetén első lépés a Regisztráció (csak egyszer, a rendszer használatbavételekor kell regisztrálni).

A regisztrációhoz szükséges kódot, illetve segítséget a megrendeléshez az alábbi elérhetőségeken tudnak kérni reggel 8-12:00 óra között:
282-9961, gyongykagylo@ovoda.kispest.huügyeleti kérelem ápilis 6-16. közötti időszakra
2021-03-29
Tisztelt Szülők!

A kormányrendelet értelmében az óvodai rendkívüli szünet előreláthatólag április 16-ig meghosszabbodik. Ennek megfelelően az április 16-ig az étkezést lemondtuk.

Kérjük, aki igényli az ügyeletet április 6-16. között az óvoda emailcímén (gyongykagylo@ovoda.kispest.hu) vagy telefonon (282-9961, 282-8742) március 30-ig 8-14 óra között jelezze.

Megértésüket köszönjük!

Bánáti Tiborné Óvodavezető
Nyílt nap leendő óvodásainknak előreláthatólag elmarad
2021-03-22
Kedves Szülők!

2021. április 26-27-re meghirdetett nyílt nap a járványhelyzetre való tekintettel előreláthatólag elmarad.

Megértésüket köszönjük!
Óvodai beiratkozás a 2021-2022 nevelési évre
2021-03-22
Közlemény az óvodai beiratkozásról

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 8. § (2) bekezdése alapján minden gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdőnapjától (2021. szeptember 1-jétől) legalább napi négyórás óvodai nevelésre kötelezett.

A 2021/2022. nevelési évre történő óvodai beiratkozás időpontja az önkormányzati fenntartású óvodákba: 2021. április 19. – 2021. április 30.

A koronavírus terjedése kapcsán közzétett 19/2021. (III.10.) EMMI határozatban foglaltakra tekintettel a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata által fenntartott intézményekben az óvodai beiratkozásra 2021. április 19. – 2021. április 30. között elektronikus úton, különösen indokolt esetben személyesen, az óvodavezetővel előre egyeztetett időpontban kerül sor.

A szülőnek az általa választott óvoda vezetője részére elektronikus úton kell eljuttatnia a kitöltött Óvodai felvételi kérelem 2021/2022-es nevelési év dokumentumot. A sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő óvodába való felvételhez a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata is szükséges. A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése az e célra létrehozott gyógypedagógiai intézményben, konduktív pedagógiai intézményben, óvodai csoportban, vagy a többi gyermekkel részben vagy egészben együtt, azonos óvodai csoportban történhet (Nkt. 47. § (3) bekezdés).

Az egyes intézmények felvételi körzete: A körzethatárokat tartalmazó dokumentum elérhető a https://uj.kispest.hu/images/fajlok/neveles-oktatas/ovodai_korzethatarok_202103.pdf vagy a https://kir.hu/korzet címen.

A felvételi kérelem elérhető:
http://uj.kispest.hu/felhivasok/10189-ovodai-beiratkozas-a-2021-22-es-nevelesi-evre
http://gyongykagylo.kispest.hu/index.php?page=dokumentumok

Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában legkésőbb 2021. május 21. (péntek) napjáig közli a szülővel (a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (továbbiakban: Rendelet) 20. § (4) bekezdés). A szülő, amennyiben azt az óvodai beiratkozáskor – az elektronikus elérhetőségének megadásával – kérte, elektronikus úton értesítést kap arról, hogy a gyermeke óvodai felvételt nyert vagy felvétele elutasításra került.

Az első óvodai foglalkozási nap: 2021. szeptember 1. (szerda)

A szülő - tárgyév május 25. napjáig - a területileg illetékes járási hivatalnál benyújtott- benyújtott kérelmével – kezdeményezheti gyermeke óvodakezdésének halasztását. A járási hivatal a szülői kérelem alapján, a gyermek jogos érdekeit szem előtt tartva felmentheti a gyermeket az óvodai foglalkozáson történő részvétel alól annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, ha ezt a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt. (Rendelet 20 § (2) bekezdés).

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be, szabálysértést követ el (a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pont).

A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben közösen gyakorolják jogaikat akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülők megállapodása vagy a bíróság döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta. (Ptk. 4:175. §)

Az új gyermekek fogadása a tanév - nevelési év első napjától folyamatosan történik.

Az első óvodai foglalkozási napon be kell mutatni a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló, valamint a lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá a szülő személyi azonosságát és lakcímét igazoló hatósági igazolványát (Rendelet 20. § (3) bekezdés); nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőnek igazolnia kell azt is, hogy fennállnak az óvodai ellátásra jogosultság feltételei (Nkt. 92. § (1) - (2) bekezdés).

Óvodai ügyelet igénybevétele
2021-03-07
Tisztelt Szülők!

Mint az Önök előtt is ismeretes, a kormány a koronavírus járvány harmadik hullámának erősödése miatt újabb veszélyhelyzeti intézkedésekről döntött.
A Kormány 111/2021. (III. 6.) Korm. rendelete a védelmi intézkedések ideiglenes szigorítása idején a gyermekfelügyeletről, kimondja, hogy az óvodában és az iskolában – a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet szerint az óvodákban elrendelt rendkívüli szünet, illetve az általános iskolákban bevezetett tantermen kívüli, digitális munkarend időtartama alatt – a szülő, törvényes képviselő kérelmére az intézményvezető gondoskodik a gyermekek, tanulók napközbeni felügyeletének megszervezéséről.

A rendeletben a Kormány felkéri a szülőket, hogy a gyermekfelügyeletet csak a legszükségesebb esetben vegyék igénybe!

Az óvodákban 2021. március 8. napjától rendkívüli szünet lép életbe, a rendkívüli szünet utáni első munkanap 2021. április 7. napja lesz.


Az ügyeletet igénybevételének módja:
1. A szülő jelzi az ügyeleti igényét e-mail vagy telefonos formában az óvodának, az ügyeleti napot megelöző nap reggel 8.00-ig.

2. Az ebédet az óvoda rögzíti be a LAKOMA programba. A szülők a rendkivüli szünet idején nem tudják az étkezési igényüket és a lemondást online intézni. Természetesen az áprilisi befizetésekre ez nem vonatkozik.

3. A szülő reggel 2 nyilatkozattal hozhatja a gyermekét az intézménybe. 1. Szülői nyilatkozat az ügyelet igénybevételéről amely egyben az egyészségügyi nyilatkozat.

- munkáltatói igazolás, MINDKÉT !! gondviselőtől, hogy a munkája személyes jelenlétet igényel. ( Akik III. 8-án jönnek először legkésőbb III. 10-ig kell, hogy csatolják) a későbbi időponttól ügyelet igénylőknek az első ügyeleti napon mindkét igazolást hozniuk kell!


Mindannyian tudjuk, hogy ez egy nagyon nehéz, fezültségekkel terhes korszak és mindannyian mielőbb szeretnénk visszatérni megszokott életünkhöz, addig is kérjük Önöket segítség a járványügyi védekezést, segítség a munkánkat.

A nyilatkozat a DOKUMENTUMOK menüpont alatt megtalálható

Vigyázzunk egymásra!


Üdvözlettel:

Bánáti Tiborné
Óvodavezető
282-9961, 282-8742
gyongykagylo@ovoda.kispest.hu
Óvodánk nyári zárása
2021-02-10
Kedves Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy óvodánk nyári zárása 2021. június 28-július 23. között lesz.
Ingyenes óvodai étkezés jövedelmi korlát változása
2021-02-02
Kedves Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a jövedelem alapján igénybe vett ingyenes étkezés esetében változott a családban egy főre jutó havi nettó jövedelem mértéke: 144.717 forintra.

Amennyiben jogosultak a jövedelmi helyzet alapján az ingyenes étkezésre kérjük, a kitöltött nyilatkozatokat az óvoda titkárságán leadni, az étkezés megrendelésénél jelezni
ebédbefizetés 2021. I. félév
2021-01-04
Kedves Szülők!

A 2021 I. félév ebédbefizetés időpontjai:

2021. január 13-14. február hónapra.
2021. február 17-18. március hónapra.
2021. március 17-18. április hónapra.
2021. április 14-15. május hónapra.
2021. május 12-13. június hónapra.
2021. június 16.17. július hónapra.
Új hír
2020-09-14
Tisztelt Szülők!

Kérjük, hogy
• maszkban lépjenek az intézmény területére,
• gyermeküket csak a csoportszoba előteréig kísérjék be,
• tartsák a védőtávolságot!
Tájékoztató az étkezési befizetések, lemondások visszaigényléséről
2020-06-10
A visszaigénylést a gesz@kispest.hu email címen kell megtenni.

A GESZ az összeget bankszámlára tudja visszautalni, ehhez az alábbi adatokra van szükség:
• a szülő neve
• a gyermek neve
• intézmény (Kispesti Gyöngykagyló Óvoda)
• befizető bankszámlaszáma
• számlavezető bank neve.
GESZ tájékoztató a márciusi befizetések visszaigényléséről.
2020-03-31
Kedves Szülők!

A tájékoztatót a dokumentumok menüpont alatt találják.
Ingyenes étkezési nyilatkozat 2020. január 1-től
2020-01-06
Kedves Szülők!

A 2020. január 1-től érvényes ingyenes étkezési nyilatkozat és a igénybevételi tájékoztató elérhető óvodánk honlapján a Dokumentumok menüpont alatt. Innen tudják letölteni és kinyomtatni.
Ha erre nincs lehetőségük a nyilatkozat az irodában kérhető.
Elérhetőségek
2019-10-07
Telefonszámaink:

Óvodavezető: 282-8742

Titkárság: 282-9961

Email: gyongykagylo@ovoda.kispest.hu